ONDERSTAAND VINDT U HET SCHEEPSREGLEMENT
EN ALGEMENE VOORWAARDEN

Het scheepsregelement hangt tevens zichtbaar in het stuurhuis.

MOTORSLEEPBOOT "IJSVOGEL" SCHEEPSREGLEMENT


Door het enkele feit van zich aan boord van Mslb. “IJsvogel” te bevinden,
verklaart een ieder zich persoonlijk akkoord met dit scheepsreglement.
------
Het zich aan boord bevinden van en/of het meevaren met Mslb. “IJsvogel”
geschied geheel op eigen risico!
------
De eigenaar van Mslb. “IJsvogel” is niet aansprakelijk te stellen voor welke schade
(letsel, verlies, materieel, immaterieel etc.) dan ook en eventuele vervolgschaden.
------
Ouders zijn verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen en dienen
 hun (kleine) kinderen aan boord te begeleiden en steeds in de gaten te houden.
Er zijn voor alle opvarende zwem(reddings)vesten aan boord. 

------
Alle veiligheidsaanwijzingen van de bemanning dienen te worden opgevolgd.
------
Het is onverstandig en niet toegestaan om hard te lopen over de gangboorden en
dekken, deze kunnen glad zijn door buiswater en/of neerslag etc..
------
Passagiers mogen zich uitsluitend bevinden in de daartoe geëigende ruimtes,
zoals:
voorroef, stuurhuis, toilet, wastafelruimte, gangboorden, voor- en achterdek.

------

Voor personen onder de 18 jaar is alcohol verboden

------
Het is niet toegestaan op de voor- en achterkajuit, het stuurhuis, railingen etc. te klimmen.
------ 
De motorruimte is te allen tijden verboden toegang bij een in werking zijnde motor.
Uitsluitend onder begeleiding
van de kapitein kunnen geïnteresserden in de
machinekamer
en kijkje nemen, maar alleen als de motor uit staat. 
------
Huisdieren zijn in in principe niet toegestaan. (behoudens een hulphond)
------
U mag niet eerder van boord stappen, voordat de boot volledig ligt afgemeerd
en na toestemming van de kapitein of bemanning.
------
Na gebruik van het toilet, mag uitsluitend toiletpapier mee doorgespoeld worden.
Verbandmiddelen, plastic etc. s.v.p. in de afvalemmer deponeren i.v.m. verstopping.
------
Kraanwater aan boord is beperkt, graag korstondig gebruiken.
------
Roken is uitsluitend toegestaan buiten aan dek. Houdt u rekening met de
windrichting, zodat medepassagiers geen hinder van de rook ondervinden. 

------ 
Ernstige schade toegebracht aan de boot, kan worden verhaald op de veroorzaker.  
------

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN REDERIJ (MOTORSLEEPBOOT) IJSVOGEL

 

1. Algemeen. / 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot onze vaartochten. / 1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze nadrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst. 2.1 / Een overeenkomst komt tot stand doordat de klant mondeling (c.q. telefonisch ) of schriftelijk de vaartocht aanvaard. / 2.2 Degene (contactpersoon of bedrijf) die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

3.Betaling. / 3.1 Betalingen á contant op de dag van de vaartocht zelf of in schriftelijk overleg of per bank binnen het in de overeenkomst gestelde termijn.

4. Prijs. / 4.1 Indien een klant te laat komt, kan dit mogelijk consequenties hebben voor de duur (korter varen) van de overeengekomen vaartocht. / 4.2 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het vaarprogramma. De rederij (mslb) IJsvogel behoudt zich het recht voor om voor het tot stand komen van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe dringende aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden (leveranciers) en wettelijke verhogingen zoals BTW etc.  / 4.3 Blijkt bij inscheping minder deelnemers aanwezig te zijn dan waar de offerte op gebaseerd is, wordt toch het aantal overeengekomen deelnemers berekend. / 4.4 Bij all-in arrangementen geldt voor alcoholhoudende dranken bij overmatig gebruik, zulks ter beoordeling van de kapitein er gestopt wordt met schenken.

5. Wijzigingen door de klant. / 5.1 Wijzigingen door de klant in het afgesproken vaarprogramma kunnen worden aangebracht indien en voor zover dit mogelijk is. / 5.2 Vermindering voor de vaartocht van het aantal deelnemers, kan tot een week voor de activiteit kosteloos worden gewijzigd binnen de in de overeenkomst gestelde marge en minimum bedrag. Zijn er meer deelnemers dan in de offerte genoemd, wordt dit aantal naar rato extra in rekening gebracht. / 5.3 Voor een substantiële vermindering van het aantal deelnemers worden de annuleringsbepalingen (zie punt 6) toegepast.

6. Annuleringen.  / 6.1 Indien een boeking/afspraak ongedaan gemaakt (geannuleerd) wordt, worden per boeking de volgende kosten in rekening gebracht: Bij annulering van een arrangement,/activiteit/vaartocht 1 dag voor aanvang van een arrangement/activiteit/vaartocht of op de dag zelf 100% van de totaalprijs. Bij annulering van een arrangement/activiteit/vaartocht binnen 2 tot 3 dagen voor aanvang van een arrangement/activiteit/vaartocht 75% van de totaalprijs. Bij annulering van een arrangement/activiteit/vaartocht binnen 4 tot 7 dagen voor aanvang van een arrangement/activiteit/vaartocht 50% van de totaalprijs. Bij annulering van een arrangement/activiteit/vaartocht binnen 8 tot 14 dagen voor aanvang van een arrangement/activiteit/vaartocht 35 % van de totaalprijs. Bij annulering van een arrangement/activiteit/vaartocht binnen 15 tot 28 dagen voor aanvang van een arrangement/activiteit/vaartocht 25 % van de totaalprijs. Bij annuleringen meer dan 28 dagen voor aanvang van een arrangement/activiteit/vaartocht worden geen kosten in rekening gebracht. Bovenstaande bepalingen uitsluitend behoudens aantoonbare overmacht en/of van rechts- of overheidswegen.

7. Niet doorgaan van de vaartocht//wijziging. / 7.1 Indien door omstandigheden (technische stroringen, motorpech, ziekte bemanning etc.) door rederij (mslb) IJsvogel wordt besloten dat de vaartocht niet zal kunnen doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht de rederij zich tot onmiddellijke kennisgeving hiervan aan de klant. De klant kan dan kiezen voor een gelijkwaardig programma op een andere datum (in overleg) of terugbetaling van een eventueel reeds betaalde reserveringssom. / 7.2 Bij slecht weer (windkracht > 6/7) en/of ijsgang, wordt in overleg met de klant een alternatief bekeken en of een andere datum afgesproken. Een druilige, winderige-, regenachtige-, bewolkte-, kille- sneeuwige of koude dag wordt niet als slecht weer beschouwd. (opvarenden kunnen zich er op kleden.) / 7.3 Rederij (mslb) IJsvogel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het vaarprogramma, (vaarroute) indien hiertoe gegronde redenen bestaan, zoals bij onvoorziene versperring van vaarwater, in onbruik (geraken) van bruggen en sluizen, te lage of te hoge waterstand etc.

8. Aansprakelijkheid.  / 8.1 Deelname aan een vaartocht/arrangement met mslb. IJsvogel geschiedt geheel en zonder enige uitzondering op eigen risico van iedere individuele deelnemer. / 8.2 Door rederij (mslb) IJsvogel wordt, tenzij dit door opzet en/of grove nalatigheid van de bemanning van mslb IJsvogel verwijtbaar is, geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook aanvaard voor schade en/of gevolgschade van de dood, letsel, kwetsing, bevuiling van kleding, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de vaartocht en/of arrangement. Evenmin is rederij (mslb) IJsvogel aansprakelijk voor iedere andere vorm van schade en/of vervolgschade dan ook. / 8.3 Rederij (mslb) IJsvogel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel door de klant vooraf gemaakte kosten indien een vaartocht niet doorgaat. / 8.4 Rederij (mslb) IJsvogel kan bij in gebreken gebleken te zijn, voor ten hoogste het (schriftelijk) overeengekomen totaalbedrag aansprakelijk worden gesteld. / 8.5.De kapitein zal mondeling wijzen op het scheepsreglement dat in het stuurhuis is opgehangen, de belangrijkste veiligheidsregels mededelen en wijzen op het feit dat een ieder op eigen risico meevaart. Men kan dan eventueel nog van boord en niet meevaren. / 8.6 Er is voor iedere opvarende een reddingsmiddel aan boord. / 8.7 Iedereen die aan dek loopt dient zich te allen tijden aan de aanwezige railing en/of handgrepen geplaatst op de kajuiten etc. vast te houden.

9. Verplichtingen klant. / 9.1 De klant is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degene namens wie hij de overeenkomst aangaat of allen die meevaren aan rederij (mslb) IJsvogel te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de vaartocht (o.a relevante medische- en/of conditionele bijzonderheden). Motorsleepboot IJsvogel is helaas niet geschikt voor (ernstig)mindervalide- en/of rolstoel gebonden personen. / 9.2 Een deelnemer die zodanig hinder of last veroorzaakt vooraf of tijdens de vaartocht, dat daardoor de uitvoering van de vaartocht bemoeilijkt wordt of zelfs gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, kan door de dienstdoende kapitein per direct van deelname worden uitgesloten en van boord gezet worden of per direct de vaartocht afgebroken worden. Alle hieruit voortvloeiende (extra) kosten, eventuele schades en vervolgschades zijn voor rekening van de deelnemer in kwestie.  / 9.3 Alle opvarenden betreden het vaartuig op eigen risico. Een gangboord kan glad zijn door regen, dauw, ijzel, hagel, sneeuw, buiswater, olie etc. Men dient hier rekening mee te houden. Het is ten strengste verboden voor opvarenden om zich op andere delen van het schip te bevinden die niet voor betreding bedoeld zijn, zoals het dak van een kajuit, de mast, op de railing, op het berghout, in de machinekamer etc. Voort is het verboden hard te lopen over de gangboorden of dekken. Bij het lopen over de gangborden dient men zich vast te houden aan de aanwezige railingen en handgrepen op de voor- of achterkajuit. Roken is uitsluitend togestaan op het achter- of voordek en men dient rekening te houden met windrichting zodat andere opvarende geen last van de rook hebben. / 9.4 Schade toegebracht aan mslb IJsvogel welke is ontstaan door toedoen van een van de opvarenden is persoonlijk aansprakelijk of zijn gastheer/contractant / 9.5 Met het aan boord stappen van mslb. IJsvogel verklaart een ieder zich individueel akkoord met het scheepsreglement, zichtbaar opgehangen in het stuurhuis. 9.6 Het is niet toegestaan buiten de railingen te hangen en bij brugpassages van vaste of gesloten bruggen dient men goed op te letten en indien nodig te bukken.

10. Overige- en slot bepalingen / 10.1 Huisdieren worden in principe niet aan boord toegelaten. / 10.2 Bij onverhoopte problemen aan boord of tijdens de vaart, waarin deze voorwaarden of het scheepreglement niet voorziet, beslist de kapitein en is dit bindend. / 10.3 Geschillen voortkomende uit een overeenkomst met rederij IJsvogel of door deelname aan een rondvaart, waarin door in onderling overleg te treden niet tot een vergelijk te komen is, worden voorgelegd aan het kantongerecht gevestigd in de regio van mslb. IJsvogel.